Zásady zpracování osobních údajů

Informace a přístup k osobním údajům dle čl. 13 nařízení EU č. 2016/679 (GDPR

1.) Správce:

Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je Eliška Voldřichová, se sídlem podnikání na adrese Špačková 277/1, 301 00 Plzeň a IČ: 09705821 (dále jen: „správce“).

2.) Kontakt na Správce: E-mail: virtual.assistant.eliska@gmail.com

3.) Pověřenec: Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

4.) Subjekty údajů: Klienti a dodavatelé Správce                                                                                                                               

5.) Pojem Osobní údaje:

Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.

6.) Rozsah osobních údajů:

Údaje obsažené v podkladech, které byly výše uvedenému správci dat svěřeny dodavatelem/klientem a to v rozsahu plnění objednávky / smlouvy.

7.) Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování:

▪ adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, IČ, DIČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje – např. kontaktní adresa, číslo telefonu, číslo faxu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace)

▪ popisné údaje (např. bankovní spojení)

▪ další údaje nezbytné pro plnění smlouvy

▪ údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

8.) Účely zpracování: poskytování zboží/služeb

▪ účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů

▪ jednání o smluvním vztahu

▪ plnění smlouvy

▪ ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)

▪ archivnictví vedené na základě zákona

▪ výběrová řízení na volná pracovní místa

▪ plnění zákonných povinností ze strany správce

Vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit.

9.) Právní základ pro zpracování (titul): plnění smlouvy, plnění právní povinnosti:

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje v těchto případech:

▪ subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,

▪ zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro

provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,

▪ zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,

▪ zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické

osoby,

▪ zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu

veřejné moci, kterým je pověřen správce,

▪ zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany,

Kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu

údajů vyžadující ochranu osobních údajů.

 1. Oprávněný zájem správce:

Na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR

 1. Předávání osobních údajů jiným osobám

Vaše osobní údaje Správce zpřístupní jiným osobám pouze v obvyklém rozsahu a pouze zpracovatelům či jiným příjemcům, typicky dodavatelům externích služeb, za dodržení všech zásad z GDPR vyplívajících.

Dále mohou být osobní údaje zpřístupňovány v nezbytně nutném rozsahu právním, ekonomickým a daňovým poradcům.

Osobní údaje týkající se dlužníků mohou být zpřístupněny také inkasním agenturám a to za účelem vymáhání pohledávek. Na vyžádání či v případě podezření na protiprávní jednání mohou být osobní údaje předané také orgánům veřejné správy.

 1. Úmysl správce předat osobní údaje do třetí země nebo mezinárodní organizaci:

Správce předává pouze omezené informace spojené s používáním služeb Google.

 1. Doba, po kterou budou osobní údaje zpracovány:

Po dobu plnění smlouvy / objednávky a poté v rozsahu zákonných archivačních lhůt.

Vezměte prosím na vědomí, že řadu osobních údajů zpracovávám z důvodů, ze kterých jsem k tomu ze zákona povinna. Z pohledu účetnictví a daní mám povinnost archivovat účetní doklady a účetní záznamy dle charakteru 3 roky až 10 let, počínajících koncem účetního období, kterého se týkají. Jedná se o osobní údaje: jméno, příjmení, e-mailová adresa, fakturační adresa či jiná identifikace uživatele a podrobnosti o poskytovaných službách.

 1. Práva dle GDPR:

Podle GDPR má subjekt údajů určitá práva: právo požadovat od společnosti přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR a právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 odst. 1 písm. a), a c) až f) GDPR (netýká se poskytnutí licence dle této smlouvy). Dále máte právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR, a to zasláním emailu na emailovou adresu virtual.assistant.eliska@gmail.com. V případě, že se subjekt domnívá, že bylo porušeno jeho právo na ochranu osobních údajů, má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

15. Poskytování osobních údajů: je zákonným i smluvním požadavkem

16. Při zpracování nedochází: K automatizovanému rozhodování ani profilování.

17. Závěrečné ustanovení:

Veškeré právní vztahy vznikající na základě nebo v souvislosti s Eliška Voldřichová se řídí právním řádem České Republiky a to bez ohledu na to, v jaké zemi byla služba přijata.

Je-li, nebo stane-li se některé z ustanovení Podmínek neplatným, nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se nejvíce přibližuje neplatnému ustanovení. Neplatností, či neúčinností některého z ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

IDENTIFIKACE PODNIKATELE

 • Jméno a příjmení: Eliška Voldřichová
 • Adresa sídla: Špačková 277/1, 301 00 Plzeň
 • Identifikační číslo osoby: 09705821
 • Fyzická osoba zapsaná v Živnostenském rejstříku od 26. 11. 2021.
 • Č. j.: MMP/368891/20
 • Úřad příslušný podle §71 odst. 2 živnostenského zákona: Magistrát města Plzně
 • Daňové identifikační číslo: neplátce DPH

Navrh bez nazvu 5 1