VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Obsah VOP: 

I. Úvodní ustanovení a vysvětlení účelu obchodních podmínek 

II. Důležité pojmy (definice) 

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy 

IV. Cena produktů a služeb a platba 

V. Dodací podmínky 

VI. Údaje o funkčnosti digitálního obsahu a jeho součinnosti s hardwarem a softwarem u uživatelského účtu 

VII. Odstoupení od kupní smlouvy 

VIII. Záruka, práva z vadného plnění 

IX. Vyřizování stížností, řešení spotřebitelských sporů 

X. Závěrečná ustanovení 


I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ A VYSVĚTLENÍ ÚČELU VŠEOBECNÝCH OBCHODNÍCH PODMÍNEK 

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též uváděné jen zkratkou „VOP“) platí pro nákup video-prezentací (dále též jen jako „digitální obsah“ nebo „produkt“) a dále pro objednávku služeb (online konzultací, online asistencí a zpracování objednaných úkolů – dále též jako „služby“) přes webové stránky www.eliskavoldrichova.eu, přes stránky na sociálních sítích jako Facebook, Instagram, přes platformu LinkedIn a přes email: virtual.assistant.eliska@gmail.com spravované Eliškou Voldřichovou, IČ: 09705821, se sídlem Špačková 277/1, 30100 Plzeň, ŽL vydal Magistrát města Plzně, č.j.: MMP/368891/20 (dále též jen jako „Prodávající“). 

2. Nákup digitálního obsahu a služeb probíhá na základě kupní smlouvy uzavírané mezi Prodávajícím a Kupujícím. Proces uzavírání kupní smlouvy je podrobně popsán v čl. III. VOP. Tyto VOP jsou dokumentem, který je nedílnou součástí kupní smlouvy a podrobně uvádí a vysvětluje práva a povinnosti obou stran kupní smlouvy, tedy Kupujícího i Prodávajícího. Ujednání, která jsou v kupní smlouvě odlišná od ustanovení VOP, mají přednost (tedy text kupní smlouvy je nad textem VOP). VOP řeší i některé další otázky, které s nákupem digitálního obsahu, služeb nebo s užíváním internetových stránek www.eliskavoldrichova.eu souvisí. 

3. VOP obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici ještě před tím, než u mě nakoupíte. Prosím, přečtěte si VOP pečlivě a v případě, že k nim budete mít dotazy, kontaktujte mě ještě před objednáním produktu. Kontakty naleznete v čl. II. VOP. Vzájemná komunikace je nejlepším způsobem, jak eliminovat případné budoucí nejasnosti mezi námi. 


II. DŮLEŽITÉ POJMY (definice) 

1. PRODÁVAJÍCÍ 

Prodávajícím je fyzická osoba: 

Eliška Voldřichová 

IČ: 09705821 

prodávající není plátcem DPH, je tzv. Identifikovanou osobou

se sídlem Špačková 277/1, 30100 Plzeň

ŽL vydal Magistrát města Plzně, čj. MMP/368891/20

Adresa pro doručování elektronické pošty: virtual.assistant.eliska@gmail.com. 

2. KUPUJÍCÍ

Kupující je ten, kdo objedná některou z mých nabízených služeb nebo digitálních produktů a jednoznačně, prostřednictvím objednávkového formuláře odsouhlasí Obchodní podmínky a GDPR. Kupujícím může být podnikatel (podnikající fyzická osoba často také uváděná jako OSVČ anebo právnická osoba, např. s.r.o. nebo akciová společnost) anebo spotřebitel. 

3. SPOTŘEBITEL

Spotřebitelem se podle zákona rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, bude se mít zato, že kupní smlouvu uzavíráte jako podnikatel a ne jako spotřebitel. 

4. SPOTŘEBITELSKÁ SMLOUVA

Je jí kupní smlouva, ve které jako Kupující vystupuje spotřebitel. Podle platných zákonů je spotřebitel více chráněn než kupující, který není spotřebitelem. Současně má prodávající i více povinností vůči spotřebiteli než vůči jinému kupujícímu a je povinen poskytnout spotřebiteli informace stanovené jak občanským zákoníkem, tak zákonem na ochranu spotřebitele. Je-li kupujícím jiná osoba než spotřebitel, neužijí se ta ustanovení VOP, která slouží výhradně pro ochranu spotřebitele.

5. SMLOUVA UZAVŘENÁ DISTANČNÍM ZPŮSOBEM

To je kupní smlouva, pokud je uzavřena prostřednictvím PROSTŘEDKŮ KOMUNIKACE NA DÁLKU, tzn. je uzavřena, aniž by se Prodávající a Kupující museli osobně potkat, protože ji uzavírají přes webové rozhraní nebo prostřednictvím mailové komunikace, telefonicky nebo s využitím obdobných komunikačních prostředků. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a telefonní hovory) si hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované vaším operátorem resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku. 

6. ROZHODNÉ PRÁVNÍ PŘEDPISY

Jsou to platné právní předpisy, kterými se řídí vztah mezi Kupujícím a Prodávajícím. Jde zejména o zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. 


III. OBJEDNÁVKA A UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY 

1. KUPUJÍCÍ OBJEDNÁVÁ PRODUKTY A SLUŽBY odesláním vyplněného objednávkového FORMULÁŘE.

2. POPIS PRODUKTŮ A SLUŽEB

Na webovém rozhraní je uveden podrobný popis nabízeného digitálního obsahu i služeb. Vždy je uvedeno, co produkt či služba zahrnuje, komu jsou určeny a v jakém formátu / jakým způsobem jsou poskytovány. Veškeré prezentace produktů a služeb uvedené na webovém rozhraní jsou informativního charakteru. Jako Prodávající nejsem povinna uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2. NOZ se nepoužije. 

3. OBJEDNÁNÍ VIDEO-PREZENTACE, ELEKTRONICKÉHO PRODUKTU

Video-prezentace a jiné elektronické produkty, které jsou aktuálně v nabídce, lze objednat prostřednictvím objednávkového FORMULÁŘ.

– Součástí Objednávkového formuláře je i souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů s proklikem na tyto dokumenty umístěnými na mých webových stránkách. (VOPGDPR)

– O obdržení objednávky video-prezentace či jiného produktu, budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste uvedli v objednávce. Součástí tohoto e-mailu jsou platné VOP a GDPR ve formátu PDF. V tomto okamžiku je kupní smlouva uzavřena.

– Na základě takto zaslané objednávky vám pošlu e-mail, ve kterém navrhnu způsob plnění vámi požadované video-prezentace, produktu a termín její realizace. 

4. OBJEDNÁNÍ SLUŽEB

Služby lze objednat prostřednictvím objednávkového FORMULÁŘE .

– Součástí Objednávkového formuláře je i souhlas s Všeobecnými obchodními podmínkami a Ochranou osobních údajů s proklikem na tyto dokumenty umístěnými na mých webových stránkách. (VOPGDPR)

– O obdržení objednávky služby budete informováni e-mailem zaslaným na vaši elektronickou adresu, kterou jste zadali v objednávce. Součástí tohoto e-mailu jsou platné VOP a GDPR ve formátu PDF. V tomto okamžiku je kupní smlouva uzavřena.

– Na základě takto zaslané objednávky vám pošlu e-mail, ve kterém navrhnu způsob plnění vámi požadované služby a termín její realizace. 

5. KUPNÍ SMLOUVA

Kupní smlouva i VOP se uzavírají v českém jazyce. Smlouva se uzavírá v elektronické podobě a tvoří ji:

– Vaše objednávka.

– Potvrzení přijetí objednávky z mé strany.

– Tyto Všeobecné obchodní podmínky. 

 

 IV. CENA PRODUKTU A PLATBA 

1. CENA PRODUKTŮ A SLUŽEB

Na stránkách jednotlivých produktů, video-prezentací je na webovém rozhraní uvedena i jejich cena. Ceny služeb jsou uvedeny na webovém rozhraní  na stránce CENÍK. Ceny produktů, video-prezentací a služeb najdete také v objednávkovém FORMULÁŘI. Ceny jsou platné po celou dobu, kdy jsou na webovém rozhraní a objednávkovém formuláři uvedeny. Vzhledem k charakteru produktů a služeb nevznikají žádné náklady na dopravu a ani další náklady spojené s jejich dodáním. Pokud se nedopatřením stane, že je uvedena rozdílná cena na webové stránce oproti objednávkovému formuláři, kontaktujte mě prosím. Postarám se o nápravu a sjednocení ceny. Ceny jsou uvedeny v měně CZK, ale lze v objednávkovém formuláři zvolit měnu EUR, kdy bude cena v CZK přepočtena na EUR platným denním kurzem vyhlášeným ČNB ke dni vystavení faktury. 

2. SJEDNANÁ KUPNÍ CENA 

Sjednanou kupní cenou je cena uvedená u produktu či služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. (Cena je uvedena jak na webovém rozhraní, tak v objednávkovém formuláři. A v obou případech by se měla shodovat. Dvojí umístění slouží i pro kontrolu.)

Chybujeme všichni a pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na webovém rozhraní (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání cen) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání kupní smlouvy, pak nejsem povinna vám za takovou zjevně chybnou cenu produkt dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit. Dojde-li ke změně kupní ceny v době mezi odesláním vaší objednávky a jejím potvrzením z mojí strany, platí kupní cena platná v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. DODÁNÍ PRODUKTU

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám produkt, video-prezentaci dodat až po úplném zaplacení sjednané kupní ceny a to na základě zálohové faktury. Do okamžiku úplného zaplacení zálohové faktury, zůstává výsledek mé práce v mém vlastnictví. 

Zálohová faktura není účetním ani daňovým dokladem. Účetním dokladem je pro vás až faktura s datem vystavení, případně s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni přijetí zálohové platby nebo ke dni poskytnutí produktu.

4. DODÁNÍ SLUŽBY

Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsem povinna vám službu poskytnout až po úplném zaplacení zálohové faktury. 

Zálohová faktura je u on-line konzultací a on-line asistencí vystavována na předpokládanou délku služby. Předpokládanou délku služby můžete uvést v objednávkovém formuláři. Ohledně předpokládané délky služby mě můžete předem kontaktovat. Zohledním vaši aktuální situaci a potřeby a stanovím s vámi předpokládanou délku služby. Pokud jste předpokládanou délku služby v objednávkovém formuláři neuvedli, provedu odhad předpokládané délky služby sama, na základě vámi zaslaných informací. Minimální délka on-line konzultace a on-line asistence je 30 minut.

Zálohová faktura u služby Zpracování vychází buď z pevné sazby nebo hodinové sazby, uvedené u každé položky v objednávkovém formuláři. V případě rozsáhlejší nebo dlouhodobější spolupráce se vychází z individuální kalkulace.

Zálohová faktura není účetním ani daňovým dokladem. Účetním dokladem je pro vás až faktura s datem vystavení, případně s datem uskutečnění zdanitelného plnění ke dni přijetí zálohové platby nebo ke dni poskytnutí služby. 

Po provedení služby dochází k vystavení finální faktury, kde bude uveden skutečný čas nebo počet čerpání služby se zohledněním vaší zálohové platby.

4. ZPŮSOB PLATBY

Kupní cenu je možno uhradit bezhotovostně bankovním převodem na můj bankovní účet: pokyny k platbě jsou uvedeny ve vystavené faktuře. Při platbě, prosím, nezapomeňte uvést příslušný variabilní symbol, aby mohla být platba rychle propojena s vaší objednávkou. Kupní cena se hradí v CZK nebo EUR, dle vámi zvolené měny, která je součástí objednávkového formuláře. Přepočet na EUR se provádí denním kurzem ČNB ke dni vystavení faktury.

5. SPLATNOST KUPNÍ CENY

Není-li mezi námi ujednáno jinak, je kupní cena produktů a služeb splatná do 14 dnů od vystavení a zaslání faktury. Datum splatnosti je uveden na faktuře. Kupní cena je zaplacena v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na můj bankovní účet. 

6. MOŽNOST PLATBY VYBRANÝCH DIGITÁLNÍCH PRODUKTŮ 

Vybrané digitální produkty je možné platit také formou splátkového kalendáře dle podmínek uvedených u daných produktů. Jednorázová úhrada je oproti splátkovému kalendáři cenově zvýhodněna. Uzavřením smlouvy se kupující zavazuje uhradit celou cenu produktu bez ohledu na to, zda produkt plně využije či nikoliv (např. neúčastní se všech setkání v rámci kurzu, předčasně ukončí účast v kurzu apod.). V případě rozdělení ceny produktu do několika splátek je kupující povinen uhradit všechny předepsané splátky. V případě neuhrazení navazujících plateb bude kupujícímu odebrán přístup k objednanému produktu (do členské sekce nebo podpůrné skupiny kurzu) bez nároku na vrácení již uhrazené splátky nebo splátek. 

 

V. DODACÍ PODMÍNKY

A. Dodací podmínky produktu 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ VIDEO-PREZENTACE

Po zaplacení zálohové faktury, Vám budou zaslány na e-mail, který jste uvedli v objednávce, dostupné termíny pro zpřístupnění objednané video-prezentace. Umístění video-prezentace si volíte v objednávkovém formuláři. 

Prezentace je přístupná vždy 48 hodin. Můžete si ji pustit v jakoukoliv denní nebo noční dobu a klidně i několikrát za sebou.

Všechny video-prezentace jsou chráněny autorským právem. Jakékoliv kopírování, modifikace a šíření je protiprávní a podléhá autorskému zákonu č.121/2000 Sb., o právu autorském. 

2. DODACÍ LHŮTA

Délka dodací lhůty závisí na rychlosti připsání Vaší zálohové platby na můj bankovní účet a na uvedení správného variabilního symbolu, který je na faktuře uveden a který slouží ke správnému propojení platby s fakturou.

3. NÁKLADY NA DOPRAVU

S ohledem na charakter produktu nejsou účtovány žádné náklady na dopravu. 

4. KONTROLA FUNKČNOST

Po dodání produktu si prosím co nejdříve zkontrolujte funkčnost a dostupnost obsahu a zjistíte-li nedostatky nebo vady, kontaktujte mě prosím, abych mohla provést nápravu.

5. POTŘEBNÉ DIGITÁLNÍ VYBAVENÍ

Pro přijetí a čerpání digitálních produktů a služeb je potřeba, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení. Kromě standartního vybavení pro možnost prohlížení webových stránek nebo stránek na sociálních sítích, vyplnění a odeslání elektronické objednávky, komunikace e-mailem atd., jsou u jednotlivých produktů a služeb popsány specifické požadavky na určité aplikace, pomocí kterých můžete dané produkty a služby čerpat. Tyto aplikace jsou veřejně dostupné.

B. Dodací a storno podmínky služeb 

1. ZPŮSOB DODÁNÍ SLUŽEB

Služba bude dodána dle podmínek uvedených v popisu služby na webovém rozhraní nebo dle podmínek individuálně sjednaných. Termíny pro plnění služeb musí být sjednány písemně prostřednictvím elektronické pošty. 

2. INFORMACE, PODPŮRNÉ MATERIÁLY A ZÁZNAMY

Veškeré informace a jakékoli písemné podklady, materiály, audio i video záznamy, doporučení, techniky a další metody předávané prodávající jsou určeny pouze pro účely plnění dané služby a pro osobní potřebu Kupujícího. Není dovoleno je bez písemného souhlasu Prodávající jakkoli sdělovat, předávat dál třetím osobám, upravovat, rozšiřovat a kopírovat je v celém či částečném rozsahu, používat je k jakýmkoli komerčním účelům či kdekoli publikovat. Prodávající i Kupující berou tímto na vědomí, že veškeré informace, které o sobě vzájemně získají v rámci plnění služby, jakou pokládány za důvěrné a jako s takovými s nimi budou nakládat. 

3. ZRUŠENÍ SLUŽBY A STORNO PODMÍNKY

a) Kupující i Prodávající jsou oprávněni objednanou službu zrušit před započetím plnění dané služby a to písemně zasláním zprávy na elektronickou adresu druhé smluvní strany. 

b) Za zrušení objednané služby ze strany Kupujícího je považováno také nedodání všech potřebných podkladů a nastavení potřebných přístupů v dohodnutém termínu nebo nedostavení se na dohodnutou konzultaci do 15 minut od dohodnutého termínu zahájení online konzultace, online asistence. 

c) Zruší-li objednanou službu Kupující alespoň 1 pracovní den a minimálně 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, může požadovat náhradní termín pro plnění služby nebo vrácení uhrazené platby za nevyužitou službu. 

d) Zruší-li Kupující objednanou službu méně než 1 pracovní den a 24 hodin před dohodnutým zahájením plnění objednané služby, platba za nevyužitou službu propadá ve prospěch Prodávající. 

e) Dostaví-li se Kupující na dohodnutou konzultaci se zpožděním, zmeškaný čas se započítává jako využitý čas plnění služby.

f) Dostaví-li se Prodávající na dohodnutou konzultaci se zpožděním, nahradí zmeškaný čas Kupujícímu v dvojnásobné délce zmeškaného času. 

g) Zruší-li Prodávající dohodnutou službu, nabídne Kupujícímu nejbližší možný volný termín pro její náhradní plnění. Kupující má právo rozhodnout se, zda využije službu v náhradním termínu, nebo mu bude vrácena platba za objednanou službu v plné výši. 

 

VI. ÚDAJE O FUNKČNOSTI DIGITÁLNÍHO OBSAHU A JEHO SOUČINNOSTI S HARDWAREM A SOFTWAREM U UŽIVATESLKÉHO ÚČTU

1. ZASLÁNÍ DIGITÁLNÍHO OBSAHU 

Digitální obsah zasílám pouze vám, jako Kupujícímu, na vaši elektronickou adresu, případně zpřístupněním adresy webové stránky, kde je obsah umístěn. Digitální obsah vyžaduje k plné funkčnosti, abyste měli k dispozici hardwarové a softwarové vybavení umožňující otevřít a pracovat s dokumenty ve formátu .docx a pdf. K přehrání obsahu ve členské sekci je nutné se přihlásit do vašeho uživatelského účtu zadáním přístupových údajů. Obsah přehrajete s pomocí internetového prohlížeče podporujícího video přehrávání. Software musí obsahovat obvyklé zvukové kodeky. Pro online přehrávání obsahu je nezbytné, abyste byli připojeni k síti internet s dostatečnou rychlostí připojení. Dále je nutné, aby váš hardware umožňoval zvukový výstup. Neodpovídám za nedostupnost obsahu v případě nefunkčnosti či pomalé rychlosti vašeho internetového připojení. Může se stát, že je obsah krátkodobě dočasně nedostupný v případě údržby dat nebo výpadků serveru. Webové stránky mohou být aktualizovány bez předchozího upozornění. 

2. AUTORSKÁ PRÁVA 

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého výslovného souhlasu dále šířit nebo umožnit jeho užití dalšími osobami. Produkty slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a jsou vytvořeny s využitím mých znalostí a zkušeností. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v produktu. 

3. UŽIVATELSKÝ ÚČET

K přístupu k uživatelskému účtu obdržíte přístupové údaje obratem po úhradě kupní ceny. Zavazujete se dodržovat mlčenlivost o přístupových údajích a neumožnit jejich použití třetím osobám. Jako Kupující se zavazujete udržovat vaše údaje uvedené v uživatelském účtu aktuální a pravdivé. V případě porušení vašich povinností týkajících se ochrany autorských práv a nebo závažného porušení těchto VOP jsem oprávněna po předchozím upozornění vám uživatelský účet znepřístupnit či zrušit. Není-li na webovém rozhraní při objednávce produktu uvedeno jinak, garantuji vám možnost přístupu do členské sekce zakoupeného online kurzu po dobu 1 roku od udělení přístupu, pak bude přístup do členské sekce zrušen bez předchozího upozornění. 

 

VII. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY 

1. SLUŽBY

Je-li předmětem kupní smlouvy služba, kterou Kupující uzavřel jako Spotřebitel, má právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od uzavření smlouvy, pouze pokud sám předem neudělil písemný souhlas se započetím plnění smlouvy před uplynutím 14denní lhůty pro odstoupení od smlouvy. Pokud Spotřebitel udělí souhlas se započetím plnění kupní smlouvy ve 14denní lhůtě pro odstoupení od smlouvy a pokud služby byly splněny, nelze již od smlouvy odstoupit. Dojde-li v takovém případě ke splnění části služeb, je Spotřebitel povinen uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od smlouvy. 

2. DIGITÁLNÍ OBSAH

Předmětem kupní smlouvy je dodání digitálního obsahu. Jako Kupující odesláním objednávky a zaškrtnutím souhlasu s těmito VOP udělujete výslovný souhlas, aby vám byl digitální obsah dodán před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy. Vezměte prosím na vědomí, že v tomto případě nemáte právo na odstoupení od smlouvy (§ 1837 písm. l NOZ).  

Jste-li spotřebitel, máte právo v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 NOZ od smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dnů od uzavření smlouvy. V této 14denní lhůtě musí být odstoupení od kupní smlouvy odesláno mailem na virtual.assistant.eliska@gmail.com.  

Digitální obsah je chráněn autorským právem a není možné jej bez mého souhlasu dále šířit (např. jakékoli kopírování, nahrávání atd.) nebo umožnit jeho užití dalším osobám. Online kurzy slouží pouze ke vzdělávacím účelům a informačním účelům a je vytvořen s využitím znalostí a zkušeností podílejících se osob. Jedná se o návody a doporučení a záleží na vašich schopnostech a dalších okolnostech, jaké výsledky s jejich pomocí dosáhnete. Produkty nemohou nahradit osobní konzultaci. Neodpovídám za váš případný neúspěch v aplikaci postupů, rad a doporučení uvedených v online kurzu, video-prezentaci atp.

3. VADNÉ PLNĚNÍ

Jako Kupující můžete od smlouvy odstoupit i v dalších případech stanovených zákonem nebo kupní smlouvou a VOP, zejména v případě vadného plnění (článek IX. VOP). Jako Prodávající jsem oprávněna od kupní smlouvy odstoupit v případě vašeho prodlení s platbou kupní ceny, pokud je delší než 10 dní po splatnosti a v případě podstatného porušení vašich povinností z kupní smlouvy, zejména v případě, kdy by došlo k neoprávněným zásahům do webového rozhraní, porušení autorských práv nebo neoprávněnému předání přístupových údajů k uživatelskému účtu třetí osobě a v dalších případech stanovených zákonem. 

 

VIII. ZÁRUKA, PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ 

1. Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2112 a § 2165 až 2174 NOZ. 

2. Práva ze záruky se řídí zejména ustanoveními § 2113 až 2117 a § 2161 až 2164 NOZ. 

3. Jako Prodávající odpovídám za to, že zboží při převzetí nemá vady. Jste-li spotřebitelem, pak v případě, že se vada projeví do 6 měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Jste-li spotřebitelem, odpovídám i za to, že se vady nevyskytnou v záruční době, která činí 24 měsíců od převzetí zboží. Nejste-li spotřebitelem, záruku neposkytuji a odpovídám vám pouze za vady, které má věc při převzetí. 

4. V případě výskytu vady, kterou nelze odstranit nebo v případě opakovaného výskytu vady po opravě nebo výskytu většího počtu vad máte právo požadovat výměnu věci za novou a nebo od smlouvy odstoupit. V případě odstranitelné vady na dosud nepoužitém zboží můžete požadovat odstranění vady nebo přiměřenou slevu z kupní ceny a nebo, není-li to neúměrné, požadovat výměnu zboží za nové. V případě, že neodstoupíte od smlouvy nebo neuplatníte právo na dodání nové věci bez vad nebo na výměnu součásti či opravu věci, můžete požadovat přiměřenou slevu. Přiměřenou slevu můžete žádat i v případě, že bych nebyla schopna vám novou věc bez vad dodat, vyměnit její součást nebo věc opravit, stejně tak i v případě, že bych nezjednala nápravu v přiměřené době nebo že by vám zjednání nápravy působilo značné obtíže. 

5. Práva z vadného plnění vám nenáleží, pokud byste před převzetím věci věděli, že věc má vadu, anebo byste vadu sami způsobili. Záruka a nároky z odpovědnosti za vady se nevztahují na opotřebení zboží způsobené jeho užíváním, na vady způsobené nesprávným užíváním zboží, nedodržením návodu, nevhodnou údržbou nebo nesprávným skladováním. U věcí prodávaných za nižší cenu, neodpovídáme za vadu, pro kterou byla sleva poskytnuta. 

6. Pokud vám nebyl produkt dodán v dodací lhůtě, prosíme, zkontrolujte nejprve složky „hromadná pošta“, „promo“ nebo spam. Pokud ani tam produkt nenaleznete, uplatněte reklamaci dle následujícího odstavce. 

7. Reklamaci uplatněte bez zbytečného odkladu po zjištění vad. Reklamaci můžete uplatnit emailem na moji elektronickou adresuvirtual.assistant.eliska@gmail.com. Uvítám, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. Reklamaci vyřídím bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace vám poskytnu písemné potvrzení. 

 

IX. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ 

1. Máte-li k uzavřené kupní smlouvě, jejímu plnění či mojí činnosti nějakou stížnost, kontaktujte mě prosím na adrese uvedené v čl. II. VOP nebo na elektronické adrese virtual.assistant.eliska@gmail.com. 

2. Podnikám na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný
živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká
obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro
ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi námi jako prodávajícím a spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má
spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce. Veškeré podrobnosti k
mimosoudnímu řešení jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce www.coi.cz. 

4. Uvádím, že nejsem vázána žádnými kodexy chování (§ 1826 odst. 1 písm. e) NOZ).

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 

1. Kupní smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Prodávajícího a
Kupujícího ze smlouvy vyplývající. 

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem, který naleznete na webové
adrese https://eliskavoldrichova.eu/kdo-je-v-a/gdpr/.

3. Vezměte prosím na vědomí, že jsem oprávněna tyto VOP jednostranně měnit, pro
kupujícího však vždy platí text obchodních podmínek účinný v okamžiku odeslání
objednávky. Tento text ve formátu PDF obdržíte v e-mailu.

4. Tyto VOP jsou účinné od 8. 2. 2023 a plně nahrazují předchozí VOP